Mobirise Web Site Builder

Algemene Voorwaarden

Dit zijn onze regeltjes. Samen houden we het leuk!

Topic Hosting Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Algemeen Topic Hosting

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van Topic Hosting, een handelsnaam van OFC Group BV, tenzij hier schriftelijk in onderlinge overeenkomst tussen partijen van is afgeweken.

 2. Topic Hosting behoudt zich het recht voor deze separate algemene voorwaarden te wijzigen. Deze wijzigingen gelden na inachtneming van een termijn van 14 dagen na bekendmaking ook voor bestaande overeenkomsten. In dat geval kan de cliënt de overeenkomst tot de datum van inwerkingtreding van de wijzigingen opzeggen per die datum.

3. Alle aanbiedingen van Topic Hosting zijn vrijblijvend, tenzij dit door Topic Hosting schriftelijk of per e-mail anders is vermeldt.

4. Een overeenkomst komt tot stand als een contract of offerte door Topic Hosting en de opdrachtgever schriftelijk, via de web shop of per e-mail is geaccepteerd.


Artikel 2 verplichtingen van Topic Hosting

 1. Topic Hosting spant zich in om zo goed mogelijk zorg te dragen voor: 

 - de continuïteit van de in de overeenkomst genoemde diensten

 - de continuïteit van aanvullende diensten van Topic Hosting aan haar cliënten

 - de beveiliging van gegevens op de computersystemen van Topic Hosting

2. Topic Hosting kan niet garanderen dat de diensten onbelemmerd en te allen tijde beschikbaar zijn.

Het staat Topic Hosting vrij het volledige beheer van servers naar eigen inzicht toe te passen evenals, het voor onderhoud, de systemen tijdelijk buiten gebruik te stellen zover dat voor haar noodzakelijk is. Een tijdelijke belemmering schort de verplichtingen van Topic Hosting, onverschuldigd, op.

3. Topic Hosting onthoudt zich van het ter beschikking stellen aan derden van enige informatie van de servers toebehorend aan cliënten, tenzij hiertoe een wettelijke verplichting is, of als de cliënt handelt in strijd met artikel 3, lid 1 of lid 4.

4. (Acceptable Use Policy – AUP) Topic Hosting houdt toezicht op het voor haar beschikbare dataverkeer ten gunste van haar cliënten en het relatieve gebruik tussen hen. Hierbij zorgt zij dat voor andere gebruikers op haar netwerk geen overlast ontstaat door overmatige dataconsumptie. 

5. Topic Hosting mag wanneer de verhouding van AUP regelmatig wordt overschreden, gebaseerd op een relatief gemiddelde van alle gebruikers, een surplus op de prijs toepassen op het voor cliënt bestaande contract, zulks naar redelijkheid en billijkheid.

Artikel 3 verplichtingen van de cliënt 

1. De cliënt onthoudt zich ervan overige cliënten of internetgebruikers te hinderen en schade toe te brengen aan het systeem. Het is de cliënt verboden processen of programma’s op enigerlei wijze te activeren waarvan de cliënt weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Topic Hosting, overige cliënten of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. Hierbij is nadrukkelijk ook indirecte schade inbegrepen door misconfiguratie aan de cliëntzijde.

2. De cliënt is niet bevoegd zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Topic Hosting producten of diensten van Topic Hosting aan derden in gebruik te geven of over te dragen.

3. Cliënt vrijwaart Topic Hosting op enige inbreuk op auteursrecht of handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden doordat zij gebruik maakt van de services van Topic Hosting;

4. Het is de cliënt niet toegestaan de systemen, producten of diensten van Topic Hosting te gebruiken voor handelingen die is strijd zijn met de wet, deze voorwaarden of de overeenkomst.

Onder meer maar niet uitsluitend: 

- Het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail met dezelfde inhoud en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het internet posten van een bericht met dezelfde inhoud (spammen). Hieronder is ook spam begrepen die via een andere internet provider wordt verstuurd met referentie aan een website, e-mail adres of andere dienst bij Topic Hosting;

- het openbaar maken of verspreiden van (kinder-)pornografie;

- seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen;

- hacken: het zonder toestemming binnendringen van andere computers of computersystemen op het internet of het toelaten van hackmethodieken waarbij zonder toestemming inhoud op websites van derden wordt geplaatst zoals i-frames met een (automatische) doorklik techniek.

- het systeem open zetten voor al dan niet automatische upload, downloads zoals zogenaamde torrents en gaming.

5. Cliënt vrijwaart uitdrukkelijk Topic Hosting in alle opzichten van hetgeen zij plaatst op de voor haar beschikbare ruimte op de servers van Topic Hosting.

Artikel 4 duur en beëindiging

1. De duur van de overeenkomst is tenzij anders overeengekomen, één jaar met daarna stilzwijgende verlenging van één jaar. De opzegtermijn is één maand.

2. De duur van overeenkomsten voor zover deze betrekking hebben op domeinnamen is minimaal 12 maanden, met daarna steeds een stilzwijgende verlenging per 12 maanden.

3. De duur van overige internetdiensten is 12 maanden, met daarna steeds een stilzwijgende verlenging per 12 maanden.

4. Opzegging dient te geschieden tenminste 30 dagen voor de eerstvolgende contractvervaldatum.

5. Het boekjaar van Topic Hosting is gelijk aan het kalenderjaar, van 01 januari tot en met 31 december.

6. In strijd handelen met artikel 3 kan Topic Hosting met onmiddellijke ingang doen beslissen tot het stopzetten van de services van de cliënt en kan leiden tot ontbinding van de overeenkomst voor de cliënt onverlet de verschuldigde penningen aan Topic Hosting. 

6.1 Onbetaalde facturen kunnen leiden tot (gedeeltelijke) opschorting van diensten of ontbinding van de overeenkomst onverlet de verschuldigde penningen.

7. Indien cliënt in staat van faillissement is verklaard kan Topic Hosting zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang de overeenkomst ontbinden. Topic Hosting kan pro-sé met een bewindvoerder van cliënt in dit geval en als vervolg op de contractduur, afspreken tijdelijk de diensten voort te zetten. 

8. Topic Hosting is bevoegd, bij opzegging van de virtuele overeenkomst, een door Topic Hosting geregistreerde domeinnaam van cliënt, mits cliënt niet tijdig zelf het domein verhuist naar een andere provider, de betreffende domeinnaam technisch op te heffen conform de regels van de Stichting Internet Domein Registratie Nederland (SIDN) met een minimum van 30 werkdagen voor het einde van het boekjaar. Cliënt vrijwaart Topic Hosting hierin volledig van iedere aansprakelijkheid. 

Artikel 5 tarieven en betaling

1. Cliënt is afhankelijk van de te leveren Topic Hosting dienst(en) een vergoeding verschuldigd. Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW, setup- of administratiekosten en eventuele bijkomende heffingen en/of rechten, tenzij anders vermeld.

2. Facturen dienen binnen 14 dagen na dagtekening factuur te worden voldaan, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

3. Topic Hosting behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen, indien het een tariefsverhoging betreft krijgt de cliënt hiervan minimaal 60 dagen van te voren bericht.

Artikel 6 Ontbinding en opschorting

1. Topic Hosting heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) op te schorten en en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever terzake van de overeenkomst een verplichting jegens Topic Hosting niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Dit ontheft de cliënt niet van enige aangegane verplichting met Topic Hosting.

2. Topic Hosting is bevoegd zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden en de Topic Hosting diensten te staken indien de cliënt: 

- aan Topic Hosting valse en/of verkeerde persoonsgegevens heeft doorgegeven; nagelaten heeft juiste gegevens of wijzigingen door te geven;

- de overeenkomst onder valse voorwendselen is aangegaan;

- in staat van faillissement is verklaard of zelf een aanvraag tot faillietverklaring heeft ingediend zoals omschreven in artikel 4.7;

- surseance van betaling heeft aangevraagd;

- onder curatele of bewind is gesteld of is ontbonden.

 Artikel 7 copyright – auteursrechtelijke bescherming

1. Topic Hosting behoud haar rechten voor terzake haar auteursrecht en intellectueel eigendomsrecht tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen. 

Artikel 8 aansprakelijkheid

1. Topic Hosting is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of uit welken hoofde ook, veroorzaakt door diensten of netwerken van derde partijen, inbegrepen storingen in de netwerken of infrastructuur van derde partijen.

2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Topic Hosting slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van Topic Hosting voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst. 

3. Topic Hosting verzorgt in opdracht van cliënten tegen betaling van een vergoeding de registratie van internetdomeinen. De keuze van de domeinnaam is voor rekening en risico van de cliënt en Topic Hosting aanvaardt terzake van keuze en gebruik van de domeinnaam geen enkele aansprakelijkheid.

Artikel 9 overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar waren en als gevolg waarvan Topic Hosting niet in staat is haar verplichtingen jegens de cliënt na te komen.

2. Hieronder zijn onder meer, maar niet uitsluitend, begrepen storingen in de verbinding met het internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, storingen in netwerken.

3. Topic Hosting heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Topic Hosting haar verbintenis had moeten nakomen.

4. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Topic Hosting opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Topic Hosting niet mogelijk is langer duurt dan twee weken is ieder der partijen bevoegd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat voor de andere partij recht op schadevergoeding ontstaat.

Artikel 10 Ontsnappingsclausule

1. Als één of meer onderdelen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan blijven overig bepalingen van deze overeenkomst onverkort geldig, in zo een geval zullen beide partijen gebonden zijn aan regels zo veel mogelijk overeenkomstig de aard van deze voorwaarden.

Deze algemene voorwaarden van Topic Hosting zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort onder nummer 32080872 en zijn tevens gepubliceerd op de website www.topichosting.com.Privacy Policy:

Wij gebruiken in deze specifieke site geen cookies en houden geen informatie bij.
Wanneer je zelf gebruik maakt van het contactformulier vragen wij enkele gegevens zoals een email adres en naam. U bent dan ook geheel anoniem. Wij doen niets met deze gegevens met derden en enkel op eigen verzoek nemen wij contact op.

DISCLAIMER

Met de toegang tot en het gebruik van deze website, stemt u als gebruiker in met de volgende voorwaarden: 

Topic Hosting zal zich inspannen om de op deze site verstrekte informatie steeds zo juist en volledig mogelijk te laten zijn. Topic Hosting is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de bezoeker van de website en/of derden lijden als gevolg van het gebruik en/of toegang van deze site en de op de site verstrekte informatie. Topic Hosting kan het continu en foutloos functioneren van deze site niet garanderen. Topic Hosting heeft de op deze site opgenomen verwijzingen naar andere websites (hyperlinks) en andere informatiebronnen slechts als informatie voor de gebruiker van haar website opgenomen. U kunt hier aan geen rechten ontlenen.

Topic Hosting is dan ook niet aansprakelijk voor schade die de bezoeker van deze site en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van de bedoelde hyperlinks en andere informatiebronnen. Topic Hosting, alle rechten voorbehouden. Op al onze overeenkomsten, aanbiedingen en offertes zijn de Algemene Voorwaarden integraal van toepassing, gedeponeerd bij de KvK te Amersfoort. U kunt deze op verzoek kosteloos toegezonden krijgen.

Vermelde namen, merken en de afgebeelde logo's cq vignetten e.d. zijn wettelijk geregistreerd en beschermd door de eigenaar. Het ongeoorloofd gebruiken van materiaal op/van deze site is zonder schriftelijke toestemming van de eigenaars niet toegestaan. De website bevat zowel de Nederlandse als de Engelse taal. Direct Hulp is multilinguaal in verband met de diversiteit aan cliënten.

Voor meer informatie: legal@topichosting.com


ADRES
Postbus 28020
3828 ZG Amersfoort
Vestiging:  Spacelab 20
3824 MR Amersfoort
Nederland

CONTACT
Email: qa@topichosting.com
Telefoon: 0334806251